FishUp
Главная    Статьи    Спорт    Правила проведення змагань з риболовного спорту

Правила проведення змагань з риболовного спорту

Ловля поплавковою вудкою
Ловля з льоду на мормишку
Ловля спінінгом з берега та з човна
Ловля фідером
Ловля коропа

Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для різних видів спортивної ловлі риби.

Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. Загальні положення

1.1. Змагання з pиболовного споpту пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня, пропаганди і популяризації риболовного спорту.

1.2. Ці правила регламентують змагання із таких видів риболовного спорту:

1.3. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисто-командні та особисті. В особисто-командних змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена і команди в цілому, в особистих змаганнях результати визначаються для кожного спортсмена.

1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості) поділяються за такими рівнями:

1.5. Офіційні змагання з риболовного спорту проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.6. Чемпіонати та Кубки України проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії "чоловіки". В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки.

1.7. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

2. Організаційні питання

2.1. Положення про змагання

2.1.1. Положення про змагання розробляється та затверджується організацією, яка пpоводить змагання. Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни.

2.1.2. Положення повинне містити такі розділи:

2.1.3. Положення повинно бути надіслане учасникам змагань в терміни:

2.1.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться організаторами змагань, пpо що сповіщаються учасники змагань.

2.2. Заявка на участь у змаганнях

2.2.1. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:

2.2.2. В заявці вказуються пpізвище та ім’я пpедставника (тpенеpа), капітана команди, а також запасного учасника. Заявка підписується кеpівником оpганізації та засвідчується печаткою.

2.2.3. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку зі складом команди.

2.3. Мандатна комісія

2.3.1. Мандатна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. Функції мандатної комісії можуть бути доручені Головній суддівській колегії змагань.

2.3.2. Мандатна комісія перевіряє дані та повноту інформації про учасників змагань та дотримання учасниками вимог Положення про змагання і дає висновок про допуск спортсменів, тренерів та представників команд до участі в змаганнях. Свій висновок мандатна комісія засвідчує протоколом.

2.4. Обов'язки організації, яка проводить змагання

2.4.1. Організація, що проводить змагання, зобов'язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам.

2.4.2. Організація, що проводить змагання:

3. Учасники змагань

3.1. Спортсмени

3.1.1. До участі у змаганнях будь-яких рівнів допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.

3.1.2. До участі в Чемпіонатах та Кубках України допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу. Склад команд на змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.

3.1.3. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного за заявою представника (капітана) команди до початку жеребкування кожного туру. Знятий із змагання спортсмен запасним спортсменом не заміняється.

3.1.4. Спортсмен на змаганні зобов'язаний виступати в спортивній формі, мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію

3.1.5. Учасник зобов'язаний знати і додержуватися цих Правил, Положення про змагання, під час змагання не шуміти і не заважати іншим учасникам, своєчасно з’явитися на старт і фініш.

3.1.6. Спортсмен, який виловив рибу виду або розміру, забороненого відповідними правилами, зобов'язаний негайно випустити її у водойму. Така риба не заліковується.

3.1.7. Учасники змагання з ловлі риби спінінгом із човнів повинні вміти плавати, що підтверджується в заявці.

3.1.8. Спортсмен не може втручатися в роботу судів. Всі довідки з питань проведення змагань і щодо результатів він повинен одержувати через представника або тренера (капітана) команди.

3.1.9. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання, спортсмен може бути підданий санкціям.

3.2. Представники, капітани та тренери

3.2.1. Представник повинний знати та додержуватись цих Правил і Положення про змагання.

3.2.2. Представник, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.

3.2.3. Представник не може втручатися в роботу суддівської колегії. Всі необхідні довідки він одержує від головного судді.

3.2.4. Представник зобов'язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, де розглядаються питання, пов'язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів.

3.2.5. Представник подає письмову заяву про зміни в команді, а також протести з приводу проведення змагань і суддівства.

3.2.6. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в нейтральній зоні сектора з дозволу судді-контролера. При ловлі риби зимовою вудкою на мормишку тренеру дозволяється з дозволу старшого судді ( судді-контролера ) зони підкликати свого спортсмена до межі зони. Перетинати межу зони не дозволяється обом.

3.2.7. Представники і тренери команд, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Головної суддівської колегії попереджуються або відстороняються від участі в змаганні.

3.2.8. При відсутності тренера (представника) їх обов'язки виконує капітан команди.

4. Суддівська коллегія

4.1. Призначення та склад

4.1.1. Суддівська колегія призначаються та затверджуються, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія, старші судді в зонах, судді-секретарі і судді-контролери в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.

4.1.2. До складу Головної суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.

4.1.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.

4.2. Обов’язки членів суддівської колегії

4.2.1. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов'язки серед судів, призначає мандатну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.

4.2.2. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання Головної суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з представниками команд.

4.2.3. Головний суддя зобов’язаний:

4.2.4. Головний суддя має право:

4.2.5. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідного до повноважень головного судді.

4.2.6. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації.

4.2.7. Судді-секретарі працюють під керівництвом головного секретаря і беруть участь в оформленні документації.

4.2.8. Старший суддя в зоні перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань. Після закінчення туру старший суддя повідомляє Головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.

4.2.9. Старший суддя бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони на місці або приймають його в спортсменів і пред'являють разом із протоколом на зважування.

4.2.10. Судді-контролери працюють під керівництвом старших судів зони. Контролюють дотримання Правил і Положення про змагання закріплених за ними спортсменами. Про порушення попереджують спортсмена і повідомляють старшому судді зони.

4.2.11. Судді-контролери беруть участь у зважуванні улову спортсменів на місці або приймають улов у спортсмена, здають його старшому судді зони і беруть участь у зважуванні і визначенні результатів у зоні.

4.2.12. При проведенні змагань по спінінгу з човнів, старші судді і судді-контролери також знаходяться в човнах і контролюють хід змагань. При пересуванні вони не повинні створювати перешкод спортсменам. Човни суддів позначаються спеціальними знаками (прапорцями) і споряджуються рятувальними засобами. Суддя на змаганнях по спінінгу з човнів повинний уміти плавати, що повинно бути підтверджене його підписом у списку суддівської колегії.

5. Правила проведення змагань

5.1. Загальні положення

5.1.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач, трансформаторів, а також проводити змагання під час грози.

5.1.2. На змаганнях повинні подаватися такі звукові або світлові сигнали:

5.1.3. Після сигналу, який сповіщає про закінчення змагань зараховується риба, яка знаходиться не в воді. Спортсмени залишаються на місці ловлі (в секторі, біля лунки) до прибуття судді-контролера. Підходити спортсменам один до одного до закінчення збору улову або зважування в секторах не дозволяється.

5.1.4. На змаганнях, що проводяться по зонній системі, після останнього сигналу, за рішенням суддівської колегії, улов зважується на місці змагань, або спортсмени здають його старшому судді зони.

5.1.5. Під час ловлі вудлище повинно знаходитися в руці, за винятком ловлі риби фідером та ловлі коропа. Якщо спортсмен кладе снасть, вона повинна бути вийнята з води повністю, за винятком моменту закидання прикормки при ловлі риби поплавковою вудкою. Вершинка вудлища під час ловлі може знаходитися в повітрі або у воді.

5.1.6. Спортсмени не мають права приймати від спортсменів та інших осіб практичну поміч у підготуванні місця змагань, снастей, насадки і прикормки, виведенні риби та надавати допомогу іншим спортсменам.

5.1.7. Після сигналу про заняття сектору або зони спортсмен може тимчасово покинути їх із дозволу судді. Питна вода та їжа може бути передані спортсмену тільки через суддю.

5.1.8. Під час змагань спортсмени зобов’язані зберігати рибу таким чином, щоб вона залишалася живою на момент зважування (за винятком змагань з лову риби на мормишку).

5.1.9. До заліку приймається вся виловлена риба. Заліковується риба і тоді, коли вона випадково виловлена не за рот. Навмисне багріння риби забороняється. У разі наявності обмежень щодо видів та розміру риби, яка дозволена для ловлі відповідними правилами, інформація про це має бути повідомлена спортсменам перед змаганням.

5.1.10. За винятком змагань з лову риби на мормишку, риба, яка виловлена під час тренувань та змагань, випускається у водойму.

5.1.11. На всіх змаганнях учасникам забороняється користуватися електронними засобами для виявлення риби і виміру глибини, мотобурами для свердління лунок, а спортсменам і засобами радіозв'язку.

5.1.12. При проведенні міжнародних та всеукраїнських змагань, напередодні дня змагань, проводиться тренування спортсменів тривалістю не менше 3 годин.

На змаганнях з зимової ловлі риби на мормишку тренування проводиться поза місцями змагань, в умовах, що дозволяють виявити всі особливості даної водойми.

На змаганнях при ловлі риби спінінгом тренування дозволяється проводити в місцях змагань.

На змаганнях з ловлі риби літньою поплавковою вудкою при проведенні двох турів на різних ділянках, тренування проводиться на тій же водоймі, але на ділянці, що не входить у зони змагань.

При проведенні двох турів змагання з ловлі риби поплавковою вудкою на одній ділянці водойми, тренування проводиться на цій же ділянці. В цьому випадку тренування обов'язкове для всіх команд у повному складі.

На тренуваннях повинні бути присутні представники суддівської колегії.

5.1.13. Зони, сектори і човни розподіляються серед спортсменів шляхом жеребкування. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену з кожної команди. Жеребкування проводиться перед початком змагання за участю представників або капітанів команд.

5.1.14. При проведенні змагань з ловлі літньою поплавковою вудкою на річках або каналах сектор № 1 повинний завжди знаходитись нижче за течією, на широких водоймах (озерах, ставках) сектор № 1 повинний знаходитись зліва, якщо дивитися з берега на водойму, а розміщення секторів, відповідно, проводиться зліва на право.

5.1.15. Через несприятливі погодні умови змагання можуть бути припинені або скасовані.

Якщо погодні умови дозволяють продовжити змагання в рамках розпорядку дня, змагання можуть бути відновлені, або скорочені по тривалості. У випадку початку грози змагання негайно припиняються.

Якщо погодні умови не поліпшуються, або розпорядок дня не дозволяє продовжити змагання, то тур вважається чинним, якщо його тривалість склала не менше однієї години.

5.1.16. Після закінченні змагань спортсмени повинні прибрати в секторі (зоні) все сміття.

5.2. Тривалість змагань та склад команд

5.2.1. Тривалість офіційних всеукраїнських змагань (чемпіонати та кубки України) становить:

За винятком ловлі коропа, змагання можуть проводитись протягом одного або двох днів, що визначається Положенням про змагання. Тривалість та кількість турів у випадку всіх інших змагань визначається Положенням про змагання.

5.2.2. Склад команд на офіційних всеукраїнських змаганнях (чемпіонати та кубки України) повинен бути:

Кількість спортсменів в команді у випадку всіх інших змагань визначається Положенням про змагання.

5.3. Правила проведення змагань з ловлі риби поплавковою вудкою

5.3.1. Змагання з ловлі риби поплавковою вудкою проводяться з берега на ріках, каналах, озерах або інших водоймах. Ділянка водойми, відведена для змагань, повинна бути, по можливості, прямою і мати однакові умови щодо глибини, рельєфу дна, рослинності, підходу до місця ловлі і т.ін. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути не менше 1,5 метра на віддалі, доступній сучасним спортивним снастям.

5.3.2. Ділянка водойми поділяється на 4 зони (або інше - за кількістю спортсменів у команді), які позначаються в протоколах та інформаційних табличках буквами, А, В, С, D. Кожна зона поділяється на сектори, кількість яких дорівнює кількості команд, які беруть участь у змаганні. Ширина секторів повинна бути не менше 10 метрів. Місця спортсменів повинні бути відділені від місць розміщення глядачів, для чого споруджуються перегородки або натягується стрічкове огородження на віддалі не менше 10 метрів від берега. Таким же чином між спортсменами і глядачами відгороджується прохід для офіційних осіб, які беруть участь у проведенні змагань. Лише тренер команди має право входити в сектор спортсмена своєї команди; він повинний мати нагрудний знак, що засвідчує його посаду.

5.3.3. Максимальна довжина вудки не повинна перевищувати 13 метрів. Вудка може бути оснащена котушками будь-якої конструкції. Спортсмени можуть підготувати будь-яку кількість вудок, але одночасно ловити на одну.

5.3.4. Оснастка для ловлі повинна обов'язково мати поплавець. Дозволяється застосовувати лише одинарні гачки. Перевантаження поплавця забороняється (вага оснастки нижче поплавця не повинна перевищувати його вантажопідйомності).

5.3.5. Забороняється:

5.3.6. Саж повинний мати мінімальний діаметр 50 см і мінімальну довжину 2 метра. Під час змагань він повинний бути максимально занурений у воду, використання інших засобів для збереження улову забороняється. Спортсмен, який пред'являє до зважування покалічену рибу, піддається санкціям.

5.3.7. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, максимальні розміри яких становлять 1×1 метр, ящиками або стільцями. Вони повинні розташовуватися поза водою або частково у воді в разі потреби (із дозволу організаторів). Поруч з основною платформою, можуть бути встановлені додаткові платформи, призначені для допоміжного устаткування і матеріалів.

5.3.8. Учасникам змагань дається 120 хвилин на підготовку. З моменту прибуття на місце змагань, спортсмени повинні скласти снасті та оснащення у своїх секторах, але до сигналу не мають права залишатися в цих секторах (це також стосується осіб, що допомагають при транспортуванні снастей). Будь-яка підготовка снастей та іншого оснащення забороняються до сигналу, що дозволяє спортсменам вхід у сектор. Під час підготовки спортсмени не мають права одержувати ніякої допомоги.

5.3.9. Прикормка та насадка повинні бути природного походження. Дозволяється використання атрактантів та фарбуючих речовин. Забороняються прикормки, що містять живу або мертву рибу, а також ікру риб. Кількість прикормки і насадки може бути обмежено організаторами змагання. У цьому випадку вони повинні бути піддані контролю членами суддівської колегії. Максимальна кількість прикормки на один тур - не більше 17 літрів вологої суміші.

5.3.10. Дозволяється прикормлювання лише за допомогою однієї руки або за допомогою портативної рогатки, яку можна тримати обома руками, а також за допомогою чашки. Прикормка має бути сформована і закинута без яких-небудь пакувальних пристосувань або матеріалів (чохли, годівниці і т.ін.).

5.3.11. При закиданні прикормки спортсмену дозволяється тримати вудлище в руці або класти на берег, на воду або на спеціальні тримачі, не виймаючи снасть із води. По закінченні тренування і турів змагань викидати у водойму залишки прикормки забороняється.

5.3.12. Підсакою можуть користуватися лише самі спортсмени.

5.3.13. Спортсменам не дозволяється приймати допомогу від будь-кого , лише капітан (тренер) має право входити в сектор спортсмена своєї команди. При цьому він може давати спортсмену тільки усні вказівки.

5.3.14. Учасники можуть використовувати виділений їм сектор за своїм розсудом, але їм не дозволяється входити або займати нейтральні зони. У своєму секторі спортсмени повинні пересуватися спокійно і без зайвого шуму. Забороняється кидати прикормку в праву і ліву нейтральні зони.

5.3.15. Вхід в сектор спортсмен здійснює після першого сигналу. Після нього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей, вимірювати глибину, готувати прикормку, встановлювати саж у воду та інше. Формовані кулі прикормки, готуються спортсменами тільки після входу в сектор. Для підготовки дається 120 хвилин.

5.3.16. Після подачі другого сигналу, за 5 хвилин до старту, спортсмени можуть починати прикормлення риби великою кількість прикормки.

5.3.17. Третій сигнал означає початок змагань, під час яких спортсмени можуть використовувати лише невеликі кількості прикормки, яку можна затиснути в кулаці однієї руки, без використання будь-якого упора (відро, підставка і т.ін.).

5.3.18. Четвертий сигнал попереджує спортсменів про те, що до закінчення туру залишилося 5 хвилин. П'ятий сигнал повідомляє про закінчення туру.

5.4. Правила проведення змагань з ловлі риби спінінгом з берега та човна

5.4.1. Змагання проводяться на прісноводних водоймах: великих і малих ріках, каналах, озерах і водоймищах. Глибина в місці змагань не повинна бути менше 1,50 метра. Ширина водойми не повинна бути менше 25 метрів.

5.4.2. Для змагань обирається ділянка водойми з максимально однаковими умовами у відношенні рельєфу дна, глибини і рослинності, яка розбивається на зони за кількістю спортсменів у команді (3 зони). Місце розташування зон визначається головною суддівською колегією, яка проводить змагання, із врахуванням особливостей водойми. Місце змагань не повинно містити ніякої небезпеки для спортсменів і глядачів.

5.4.3. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену від кожної команди. Кожна зона поділяється на сектори, кількість яких має бути в два рази більшою за кількість спортсменів у зоні. При цьому довжина сектору по береговій смузі повинна бути не менше 10 метрів.

5.4.4. Зоны позначаються трафаретами з буквами, А, В, С, а їх межі - прапорцями. Ширина нейтральної смуги між зонами - не менше 5 м. Розміри трафаретів і прапорців довільні, при цьому вони повинні бути чітко видимими для спортсменів та глядачів. Зона змагань з усіх боків повинна бути відділена від глядачів нейтральною смугою шириною не менше 5 м.

5.4.5. Капітан команди має право знаходитися в нейтральній зоні і з дозволу старшого судді зони підкликати спортсмена своєї команди до межі зони, при цьому він може давати спортсмену тільки усні вказівки. Перетинати межу зони не дозволяється обом. Капітан повинний мати нагрудний знак, що засвідчує його посаду.

5.4.6. Під час жеребкування проводиться розіграш непарних секторів в кожній зоні.

5.4.7. Снасті для змагання (вудлища, котушки, жилки, штучні принади) дозволяються будь-які. Дозволяється мати при собі необмежену кількість запасних снастей.

5.4.8. Забороняється:

5.4.9. Спортсмени не повинні заважати один одному та додержуватись правил безпеки при ловлі. Під час ловлі спортсмену дозволяється переміщуватись в межах зони, при цьому віддаль між спортсменами повинна бути не менше 5 метрів. Ловити і виводити рибу дозволяється тільки з берега, не заходячи у воду.

5.4.10. Учасники можуть мати із собою необмежену кількість спінінгів. Забороняється використовувати одночасно для ловлі більше одного спінінга. Спінінгом, що використовується вважається такий, приманка якого знаходиться у воді. При переході в інший сектор, спортсмен зобов’язаний забрати із собою всі запасні спінінги.

5.4.11. Після першого сигналу спортсмен займає місце у секторі відповідно до результатів жеребкування. Після нього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей. Для підготовки дається 20 хвилин.

5.4.12. Другий сигнал означає початок змагань. Спортсмен має право ловити рибу у своєму або будь-якому вільному секторі без обмеження часу. При цьому вільним сектором вважається такий, в якому відсутній будь-який спортсмен. Заборонено робити закидання приманки в суміжні сектори.

5.4.13. Третій сигнал сповіщає про закінчення змагань. Після закінчення змагань спортсмени повинні залишатися у своїх секторах до приходу суддів, які проводять зважування риби.

5.4.14. Дозволяється проводити змагання без поділу зон на сектори. При цьому довжина зони по береговій смузі повинна бути не менше 20 метрів на кожного спортсмена. На ріках і каналах шириною 50 і більше метрів зони можуть бути розбиті з обох берегів. Нейтральна смуга між зонами повинна бути не менше 10 метрів.

5.4.15. Після першого сигналу спортсмени займають місце у зоні довільно, але не ближче 5 метрів один від одного. Після цього спортсмен може приступити до підготовки своїх снастей. Для підготовки дається 20 хвилин.

5.4.16. Дозволяється проведення змагань з човнів, які оснащені необхідними рятувальними засобами. Кожному спортсмену і судді виділяється окремий човен.

5.4.17. Відведена для ловлі ділянка водойми на зони і сектори не розбивається, але вона повинна бути обмежена добре видимими з човнів орієнтирами. Площа відведеної ділянки водойми не повинна бути менше 10000 кв.м. на одного спортсмена. Кожний тур може проводитися на різних водоймах, що визначається Положенням про змагання.

5.4.18. Спортсмени можуть знаходитися в межах установленої ділянки водойми в будь-якому місці та змінювати місце ловлі, проте знаходитися один від одного повинні на віддалі не менше 50 метрів.

5.4.19. За 5 хвилин до початку змагань учасники відходять на човнах від берега, по можливості вишиковуються в одну лінію і зупиняються. Прямування до місць ловлі та ловля риби починається по команді "Старт". Інший порядок старту може бути визначений в Положенні про змагання.

5.4.20. Місце і час фінішу, з врахуванням додаткового часу на шлях проходження до місця ловлі та назад, установлюється суддівською колегією і об'являється на нараді капітанів.

5.4.21. Організатори змагань повинні забезпечити суддів засобами зв'язку й оптичними приладами (біноклями та інше), а також черговим катером.

5.4.22. Якщо під час змагань виникнуть пошкодження човнів та обладнання, спортсмен має право на їх заміну. Судді зобов’язані вжитт необхідні заходи щодо заміни човна та (чи) обладнання, що вийшли з ладу.

5.5. Правила проведення змагань з ловлі риби з льоду на мормишку

5.5.1. Змагання повинні проводитись при товщині крижаного покрову не менше 10 см та температурі повітря не нижче мінус 15° С.

5.5.2. Змагання можуть проводитись за двома варіантами:

Варіант проведення змагань визначається організаторами в Положенні про змагання.

5.5.3. При проведенні змагань за першим варіантом, водойма розбивається на 4 зони. У кожній зоні повинно бути по одному спортсмену від кожної команди. Довжина зони по бероговій смузі - не менше 10 метрів на кожного спортсмена в зоні. Розміри зон установлюються з урахуванням того, щоб на кожного спортсмена припадало не менше 400 кв. м. Ширина нейтральної смуги між зонами - не менше 5 м. Зона змагань з усіх боків повинна бути відділена від глядачів нейтральною смугою шириною не менше 5 м. У нейтральній смузі дозволяється знаходитися тільки капітанам команд і представникам преси, акредитованим в оргкомітеті змагань.

Зони для проведення другого туру розбиваються на новому місці тієї ж водойми.

5.5.4. Організатори змагань забезпечують кожного спортсмена двома прапорцями для позначення лунок із номерами, що відповідають нагрудним номерам спортсменів. При цьому прапорці повинні забезпечувати їхню видимість іншими спортсменами і суддями.

5.5.5. До першого сигналу спортсмени відзначаються в протоколі судді зони, після чого розташовуються по периметру зони. Після першого сигналу (не менше, ніж за 5 хвилин до старту), спортсменам дозволяється ввійти у свою зону і зайняти одне місце для свердління лунки і позначити його прапорцем. Спортсмени не мають права використовувати другий прапорець до закінчення свердління першої лунки. При вході спортсменів у зону леза льодобура повинні бути закриті чохлом. Чохол знімається після прибуття спортсмена до місця свердління лунки. Дозволяється також підготувати удочки та інше знаряддя до лову.

5.5.6. Другий сигнал означає початок змагання. Спортсмени можуть вільно пересуватися у своїх зонах, свердлити необмежену кількість лунок, здійснювати прикормлення та ловити рибу. Місце вважається зайнятим після установки льодобура на лід, при цьому таке місце повинне бути позначене прапорцем.

5.5.7. Свердлити лунки та ловити рибу дозволяється не ближче 5 м від інших лунок, які відзначені прапорцями. Дозволяється зайняти дві лунки, позначивши їх прапорцями. Прапорець повинний знаходитися на льоду не далі, ніж у 50 сантиметрах від лунки. У разі виникнення спірної ситуації, віддаль замірюється суддями між ближніми краями лунок.

5.5.8. Забороняється залишати на льоду будь-які предмети, крім контейнерів (ящиків) для перенесення снастей або стільців, а також льодобурів. Льодобур у зоні повинен знаходитись у вертикальному положенні лезами вниз, для чого спортсмен повинен зробити у льоду глуху лунку. Забороняється розміщувати льодобур у будь-якій наскрізній лунці.

5.5.9. Забороняється закривати будь-які лунки контейнерами (ящиками), стільцями, льодобурами та іншими предметами.

5.5.10. Ловити рибу в лунці, не позначеній прапорцем, забороняється. До ловлі прирівнюється будь-яке використання лунки, включаючи свердління лунки та прикормлення.

5.5.11. Дозволяється застосовувати будь-які насадки і прикормки, крім живих, мертвых і штучних рибок і їхніх частин, а також ікри риб і яєць мурашок. Прикормку дозволяється застосовувати без використання стаціонарних годівниць. За один тур змагань дозволяється використати прикормки та насадки не більше (загальний об’єм):

5.5.12. При проведенні змагань за другим варіантом, зони розбиваються на сектори з розрахунку площі на одного спортсмена, як визначено в п.5.5.3. Між секторами в зоні можуть бути передбачені нейтральні смуги шириною до 2 метрів.

5.5.13. До першого сигналу спортсмени відзначаються в протоколі судді зони, пред’являють судді прикормку, насадку та своє обладнання для контролю, після чого розташовуються біля своїх секторів. Після першого сигналу, за 20 хвилин до старту, спортсменам дозволяється ввійти у свій сектор і розпочати підготовку до змагань - свердління лунок, прикормлення, підготовку вудок.

5.5.14. При наявності нейтральної смуги між секторами лунки можна робити в будь-якому місці свого сектору. В разі відсутності нейтральної смуги лунки не повинні знаходитись ближче 1 метра від лунок в сусідньому секторі.

5.5.15. Після другого сигналу спортсмени починають ловлю риби. Вони можуть вільно пересуватися у своїх секторах, ловити в прикормлених лунках, свердлити необмежену кількість додаткових лунок та прикормлювати.

5.5.16. Під час ловлі спортсмени не мають права одержувати ніякої допомоги, крім медичної. З дозволу судді дозволяється заміна льодобура у випадку його поломки. Після сигналу "Старт" спортсменам у зоні забороняється приймати ззовні зони насадку і прикормку.

5.5.17. На змаганнях з зимового лову риби на мормишку дозволяється ловити однією вудкою, оснащеною однією мормишкою. Довжина мормишки без гачка - не більше 15 мм, гачок одинарний впаяний. Колір та форма мормишки довільні. Застосування додаткових елементів оснастки на жилці забороняється. Спортсмени можуть мати при собі необмежену кількість запасних вудок. На конструкцію вудки не встановлюються будь-які обмеження.

5.5.18. За п'ять хвилин до закінчення туру подається третій сигнал, який попереджає спортсменів про закінчення туру.

5.5.19. Четвертый сигнал сповіщає про закінчення туру. Зараховується риба, яка не знаходиться у воді.

5.6. Правила проведення змагань з ловлі риби фідером

5.6.1. Розмітка водойми, жеребкування, проведення змагань, прикормка, насадка повинні відповідати вимогам розділу 5.3.

5.6.2. Для ловлі дозволяється використовувати тільки фідерні вудлища, які оснащені котушками будь-якої конструкції, жилки або плетені шнури та фідерні годівниці. Забороняється використання металевих струн в якості жилки. Дозволяється мати при собі необмежену кількість запасних снастей.

5.6.3. Забороняється:

5.6.4. Прикормлення розпочинається за 5 хвилин до початку змагань і може здійснюватись будь-яким способом.

5.6.5. Під час ловлі вудлища можуть розміщатися на тримачах (підставках).

5.7. Правила проведення змагань з ловлі коропа

5.7.1. Команда складається з двох спортсменів ("двійка") та одного запасного. Жодний учасник не може виступати індивідуально. Зроблена заміна вважається остаточної.

5.7.2. Змагання можуть проводитися на великих і малих ріках, каналах, замкнутих водоймах. Спортсменам повинна бути надана можливість ловити на всій ширині водойми. Середня глибина водойми повинна бути не менше 1,50 м. Якщо змагання проводяться на річці, то її мінімальна ширина повинна бути 100 м за умови, що спортсмени не розташовуються по обидва боки берега один навпроти одного. Для водойм без течії мінімальна ширина також повинна бути не менше 100 м, але якщо спортсмени розташовані один навпроти одног на протилежних берегах, то відстань між берегами повинна бути не менше 300 м. Щільність коропа повинна бути достатньої для проведення змагання (приблизно 200–500 кг/га) із значною частиною екземплярів вагою більш 5 кг.

5.7.3. Поряд від місця проведення змагання повинні бути передбачені медичні пункти, а в розпорядження учасників надані душові кабіни, умивальники, туалетні кімнати.

5.7.4. Відстань між сусідніми секторами, усередині яких знаходиться "двійка", під час змагань, повинна складати в замкнутих водоймах не менше 70 м і не більш 100 м і мінімум 100 м на ріках. Переміщення спортсменів повинно бути обмежено простором 8×8 м, що дозволяє розмістити усередині сектора намет і парасольку неяскравих кольорів ( темно-зеленого , хакі, "камуфляж"). Наявність коропових наметів усередині секторів обов'язкова.

Кутові стовпи, надійно забиті в землю, визначають межу кожного сектора. Крім того, повинен бути позначений обов'язковий коридор, що відокремлює сектор від глядачів і служить цілям безпеки, прохід у який дозволений лише офіційним особам.

5.7.5. Тільки капітан може заходити усередину сектора, до спортсменів своєї команди, але на ньому повинен бути знак, який засвідчує його повноваження. Організатори повинні обладнати кожний сектор інформаційним листком із прізвищами обох учасників і назвою команди. У ньому також указується кількість пійманих командою екземплірів риб і вага кожної риби. Інформація повинна обновлятися кожні шість годин.

5.7.6. Жеребкування проводиться за участю капітанів або повноважних представників команд, не пізніше, ніж за 180 хвилин до початку змагань.

5.7.7. Якщо змагання проводиться на ріці або каналі, сектор № 1 повинний завжди розташовуватися нижче усіх за течією. У замкнутих водоймах (озерах, ставках) сектор № 1 повинен знаходитись зліва, якщо дивитися з берега на водойму, а розміщення секторів, відповідно, проводиться зліва на право.

5.7.8. Спортсменам дається 120 хвилин на підготовку. Після прибуття до місця проведення змагань спорсмени повинні розмістити усі свої снасті і прикормку поруч із сектором, визначеним жеребом, але, не входячи в цей сектор (це стосується і осіб, що допомагають спортсменам у транспортуванні снастей і устаткування). Ніяка підготовка снастей не може бути почата до сигналу, за яким спортсмени можуть ввійти у свої сектори. Під час підготовки учасники не мають права користуватися ніякою допомогою ззовні. Снасті, насадка і прикормка, які спортсмени будуть використовувати під час ловлі, повинні бути передані їм до першого сигналу, після якого на протягом змагання тільки один раз і тільки через капітана спортсмени можуть одержати додаткові прикормку, насадку або будь-які снасті. Цей процес доукомплектування відбувається одночасно для всіх команд, приблизно всередині змагання. Точний час цієї дії обумовлюється до жеребкування на зборах капітанів. За згодою організаторів учасники можуть добиратися до місця проведення змагання своїм транспортом.

5.7.9. У кожної "двійки" повинен бути суддя-контролер , у кожній зоні повинен бути страрший суддя зони. Судді повинні досконально знати правила і регламент змагання, а також володіти конкретним видом ловлі. Кількість суддів-контролерів може бути подвоєне і навіть потроєно для забезпечення безупинного спостереження за діями спортсменів. Інша кількість та склад суддів, ніж зазначені вище, може бути визначена в Положенні про змагання.

5.7.10. Обов'язки судді-контролера:

5.7.11. Після закінчення зважування суддя-контролер і спортсмени команди ставлять свої підписи під документом, що фіксує результати зважування.

5.7.12. До заліку приймаються тільки дзеркальні, лускаті, голі коропи, білі амури та товстолобики вага яких рівні або більша 2000 грам. Ці умови повинні бути визначені в Положенні про змагання і оголошені на зборах капітанів. Піймана риба повинна зберігатися в коропових мішках (не більш одного екземпляра в кожному мішку). Мішки повинні знаходитися максимально глибоко під водою, усередині мішків не повинно бути поплавців або інших сторонніх предметів. Ніякий інший засіб збереження пійманої риби під час змагань не допускається. Учасники повинні бути забезпечені достатньою кількістю власних мішків для збереження риби. Риба, пред'явлена на зважування зі слідами ушкоджень, отриманих у результаті явно недбалого з нею поводження, до заліку не приймається і це є підставою для застосування штрафних санкцій. Якщо всі коропові мішки зайняті, необхідно звернутися до судді, щоб зважити рибу і звільнити мішки.

5.7.13. Заборонено користуватися прикормкою і насадками тваринного походження в живому і неживому виді, ікрою риби, металевими принадами. Дозволено застосовувати тільки зерна, бойлы, пелетс, діаметр яких не повинний перевищувати 40 мм. Глина, бентоніт (бентонітова глина) і борошняні прикормки заборонені. Після закінчення змагання залишки прикормки не повинні викидатися у водойму.

5.7.14. Змагання проводиться по зонах в один етап тривалістю 72 години; у випадку вимушеного передчасного припинення змагання, пов'язаного, наприклад, із грозою, воно вважається таким, що відбулося, якщо з моменту його початку пройшло не менше 48 годин.

5.7.15. Довжина коропових вудлищ не повинна перевищувати 4 м. Дозволені тільки безінерційні котушки. Жилки вудлищ після закидання не повинні виходити за умовні межі сектора ловлі, утворені уявлюваними лініями, що є продовженням бічних сторін секторів.

5.7.16. Оснастки можуть бути доставлені в місце ловлі тільки за допомогою вудлища. Кожне вудлище може бути оснащено тільки одним одинарним гачком, а насадка повинна кріпитися до нього винятково за допомогою "волосяного" монтажу.

5.7.17. Дозволяється використання вантажків вагою не менше 50 грамів. Дозволяються тільки безпечні монтажі, що дозволяють коропу звільнитися від вантажка у випадку обриву основної жилки.

5.7.18. Ловля на поплавкову оснастку, фідер, свінгтип, квівертип, із використанням годівниць-пружин заборонена.

Застосування "задніх" вантажків на жилці дозволено, але у випадку, якщо потрібно визначити по лісці напрямок закидання, грузило повинно бути зняте на першу вимогу судді.

5.7.19. Закидання можна робити тільки через голову. Бічні закидання оснастки з грузилом заборонені.

5.7.20. Пристосування, які управляються по радіо та ехолоти заборонені. Дозволено застосування механічних сигналізаторів покльовки типу "мавпа, що видирається", а також електронних сигналізаторів покльовки. Під час ловлі у воді можуть знаходитися два маркери, у тому числі світлових. Ці маркери можуть залишатися у воді протягом змагання і повинні бути витягнуті після його закінчення. Будь-які рибальські пристосування, що приводяться в дію стиснутим повітрям, газом або електрикою, заборонені.

5.7.21. Наявність у спортсменів коропових мішків і спеціального матраца для риби обов'язкова і їх якість повинна забезпечувати безпеку для риби. Спортсмени повинні в обов'язковому порядку воложити короповий матрац і коропові мішки перед тим, як помістити на них (у них) рибу. Зважена риба акуратно повинна бути відпущена у водойму.

5.7.22. Заборонено освітлювати воду ліхтарями і прожекторами, але використання джерел освітлення усередині намету дозволяється. Рух автотранспорту в темний час доби заборонено, крім транспортних засобів організаторів змагання.

5.7.23. При захваті підсіченої риби в підсаку можливе застосування налобного ліхтаря слабкої потужності.

Заходити у воду можна лише на висоту рибальських чобіт (не вище коліна).

5.7.24. Команда ("Двійка") має право оснастити необмежену кількість коропових вудлищ, але ловити можна одночасно максимум чотирма вудлищами на двох. Запасні вудлища не можуть розміщатися на підставках, де знаходяться задіяні в ловлі вудлища, і повинні стояти вертикально.

Вудки з поплавцями-маркерами повинні бути позначені так, щоб їх було легко відрізнити, і вони не повинні знаходитися на підставках поруч із тими, які використовуються для ловлі.

5.7.25. Після першого сигналу спортсмени можуть ввійти у свої сектори і приступити до установки устаткування, складання й оснащення вудлищ, приготування прикормки. На всі ці операції дається 120 хвилин.

Після другого сигналу учасники можуть починати прикормлення і приступати до ловлі. Закидати прикормку можна рукою або за допомогою ручної "рогатки" (для прикормки), ковша з довгої рукояткою (одноручного або дворучного) або без її, за допомогою одно- і дворучної трубки-кобры , катапульти на тринозі, яка приводиться у дію розтягуванням джгута вручну. Можна також використовувати мішки з розчинного матеріалу, жилку з розчинного матеріалу, кормушку-"ракету" довжиною не більш 200 мм, внутрішній діаметр якої не повинний перевищувати 50 мм. З 20 часів вечора і до 9 часів ранку використання катапульт і "ракет" заборонено. Протягом всього іншого часу прикормлення з використанням дозволених інгредієнтів і засобів пригодовування не обмежено.

Третій сигнал інформує учасників про те, що до кінця змагань залишається 15 хвилин.

Четвертий сигнал означає, що змагання закінчене. Якщо до четвертого сигналу комусь з учасників удалося підсікти рибу, то йому дається ще 15 хвилин після фінального сигналу, щоб її вивести. У цьому випадку через 15 хвилин буде даний п'ятий сигнал, після якого в залік приймається тільки піймана і вийнята з води риба.

5.7.26. Під час змагання судді-контролери знаходяться ззаду спортсмена справа або зліва, не заважаючи, але маючи можливість спостерігати за їхнім уловом. Карпові мішки повинні бути встановлені таким чином, щоб суддя міг їх бачити; риба утримується в цих мішках живою аж до зважування.

5.7.27. Зважування проводиться трьома бригадами по 2 судді на кожну зону. Воно здійснюється оперативно і не рідше одного разу на дві години. Зважування повинно проводитися за допомогою протестованих ваг. Вони закріплюються на тринозі, установленій на землі, у межах коридору для офіційних осіб. Модель ваг із ціною поділу 50 грам повинні бути однаковими для всіх зон.

5.7.28. Записи з указівкою результатів зважування повинні бути чіткими і зрозумілими як суддям, так і самим спортсменам.

Ніхто, крім учасників, рибу яких зважують, їхнього капітана, судів і членів головної суддівської колегії (у випадку виникнення спірних ситуацій), не має права втручатися в хід зважування ні словесно, ні яким іншим чином. Один суддя з бригади зважування робить саме зважування, інший фіксує результат у відповідних документах.

Сумка для зважування, надана організаторами, обов'язкова і служить для визначення ваги кожного екземпляру риби окремо; вона повинна бути зволожена перед кожним черговим зважуванням, а ваги приведені до нуля. Дозволяється використання тільки спеціальних коропових сумка для зважування з м'якої ажурної синтетичної тканини, що пропускає вологу. В усіх зонах торби для зважування повинні бути однотипними.

5.7.29. До приходу бригади зважування учасники не повинні виймати коропові мішки з води. Риба виймається і на короповому матраці перекладується в торбу для зважування одним із членів "двійки". Після зважування риба обережно відпускається у водойму.

5.7.30. Під час зважування спортсмени повинні бути поруч, щоб контролювати процес і підписати протокол, у якому фіксується вага кожного екземпляра риби. Ніякі протести з приводу ваги пійманої риби після завершення зважування і підписання протоколу не приймаються.

5.7.31. Всі тренування в місці проведення змагання повинні закінчуватись за 15 днів до початку змагань.

5.8. Порушення і санкції, які застосовуються до спортсменів

5.8.1. За порушення положень цих Правил протягом одного змагання до спортсменів застосовуються такі санкції:

5.8.2. Попередження може бути оголошено спортсмену суддею-контролером сектору (зони) та старшим суддею зони. Попередження негайно фіксуються у протоколі порушень (додаток 1) з зазначенням пункту Правил, який був порушений та підписується суддею та спортсменом. Протоколи порушень в зонах після закінчення туру здаються до Головної суддівської колегії, яка має право прийняття відповідних санкцій до спортсменів.

5.8.3. Спортсмен, який був помічений у підтасуванні результатів змагання, підкладанні риби, пійманої не в заліковий час, передаванні своєї риби іншому учаснику або прийманні риби від іншого учасника негайно усувається від змагань із наступною дискваліфікацією на один календарний рік. Спортсмени, двічі помічені в підтасуванні результатів, дискваліфікуються з безстроковим позбавленням права їхньої участі на яких-небудь змаганнях.

5.8.4. У випадку усунення спортсмена від змагання або дискваліфікації йому нараховується кількість очок, яка дорівнює кількості команд-учасниць плюс одне очко. У цьому випадку спортсмени, які ідуть в заліку за ним зберігають свої початкові місця.

5.8.5. Винесені спортсмену санкції заносяться до його кваліфікаційної книжки, в зведений протокол змагання і виписку з нього.

5.9. Зважування

5.9.1. Пред'явлена до заліку риба зважується розсипом в однотипній тарі сітчастого типу або з перфорованим дном, що не перешкоджає стіканню води. Точність зважування не повинна бути нижча 5 грамів (крім ловлі коропа).

5.9.2. До приходу в сектор бригади, яка проводить зважування, спортсмен повинний тримати свій саж у воді. Рибу із сажа приймає представник суддівської бригади. Улов зважується, але не підраховується. Після зважування риба з необхідною обережністю випускається у воду.

5.9.3. Спортсмен повинний бути присутнім при зважуванні, для того, щоб спостерігати зважування і підписати протокол (додаток 2), у якому указується вага його улову. Після підписання протоколу ніякі претензії щодо ваги улову не приймаються.

5.10. Протести

5.10.1. Кожний учасник змагань має право подавати протести. Протест подається письмово через представника або тренера команди (у їхню відсутність - через капітана команди) до головної суддівської колегії.

5.10.2. Протести, за винятком тих, що стосуються визначення, місць, подаються не пізніше, ніж через час після закінчення відповідного туру змагань. Протести, що стосуються визначення місць, повинні бути подані не пізніше 30 хвилин після офіційного оголошення результатів відповідного туру або загальних результатів змагання.

5.10.3. Рішення щодо протестів (за винятком тих, що стосуються розподілу місць), повинні бути прийняті суддівською колегією до затвердження результатів туру або змагань. Під час розгляду кожного протесту ведеться протокол.

5.10.4. Представник (тренер, капітан) команди, яка подала протест, зобов'язаний бути присутнім на засіданні головної суддівської колегії під час розгляду протесту.

5.10.5. Рішення щодо протестів приймається відкритим голосуванням головної суддівської колегії більшістю голосів. Рішення головної суддівської колегії щодо протестів є остаточним.

6. Визначення результатів

6.1. За пред'явлену рибу спортсмену нараховується по 1 балу за кожний грам ваги.

6.2. Визначення командних результатів здійснюється за сумою місць, зайнятих спортсменами однієї команди у своїх зонах.

6.3. Визначення особистих результатів здійснюється за сумою місць, зайнятих спортсменом на змаганні.

6.4. При рівній вазі уловів у одній зоні спортсменам, зараховується місце, яке визначається як середнє арифметичне від суми місць, що вони повинні були б поділити.

Приклад 1: два спортсмена, що претендують на 5-е місце, одержують (5+6)/2 = 5,5 очок (місць) кожний;

Приклад 2: три спортсмена, що претендують на 8-е місце, одержують (8+9+10)/3=9 очок (місць) кожний.

6.5. Спортсмени, які залишилися без улову, одержують кількість очок (місць), яка дорівнює середньому арифметичному для місць, у діапазоні яких знаходяться спортсмени без улову в його зоні.

Приклад 1: 24 спортсмени в зоні, 12 із них зайняли перші 12 місць за своїми уловами, тоді 12 інших одержують (13+24)/2 = 18,5 очок (місць) кожний.

Приклад 2: 29 спортсменів в зоні, із них 5 зайняли місця з 1-го по 5-е , інші 24 одержують (6+29)/2 = 17,5 очок (місць) кожний.

Приклад 3: 29 спортсменів в зоні, 26 зайняли свої місця, 3 без улову одержують (27+29)/2 = 28 очок (місць) кожний. Якщо в зоні один спортсмен залишився без улову, то він одержує місце (кількість очок), рівне кількості команд.

6.6. При підведенні результатів підраховується сума місць, зайнятих командами; команда, яка набрала найменшу суму місць, вважається першою. У випадку рівності місць у двох або декількох команд, вище місце займає команда, яка має найбільшу вагу виловленої риби.

6.7. Спортсмен, який набрав найменшу суму місць, стає переможцем в особистому заліку. У випадку рівності суми місць у двох або більше спортсменів, підраховується загальна вага особистого улову спортсмена. Спортсмен, який має найбільшу вагу виловленої риби, становиться переможцем.

У випадку рівності по цьому показнику, визначаються однакові місця (два перших і одне третє або одне перше і два других).

Поделиться
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
  • Правила проведення змагань з риболовного спорту
Автор  не известен    Добавлено  18.09.09    Рубрика  Спорт    Просомтров  3,662    Рейтинг  ужасноплохосреднехорошоотлично

Вступить в клуб

  Видео

Братья Щербаковы выпуск 6 «Ловля на попперы спиннингом»      Братья Щербаковы выпуск 58 «Джиг в речном коряжнике»     

Все видео

  Фото

Фотоотчет с вылазки клуба      Фотоотчет с вылазки клуба     

Все фото